Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Alkom.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Alkom.rs-a.

Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Alkom.rs i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta Alkom.rs-a moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta www.alkom.rs” i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.